2. Leva, verka och vistas

Nära till trygghet, nära till inspiration

Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid fortsätter. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. I Uppsala finns goda förutsättningar för socialt företagande. Grön affärsutveckling främjas.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: mars–april 2018
Enligt plan

Utvecklingen inom inriktningsmålet går i huvudsak i rätt riktning. Uppsala får i flera mätningar jämförelsevis höga bedömningar av kommunen som en bra plats att bo på. Kommunen har också en stark position som konferensstad i Sverige och när det gäller nyföretagande.

För att säkerställa behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden arbetar kommunen med en lokalförsörjningsplan för kulturlokaler. Parallellt planeras ett nytt kulturcentrum i Gränbyskolan och utvecklingsprojekt pågår i Walmstedtska gården, Ulva Kvarn och Hammarskog.

För att stärka platsvarumärket samarbetar Uppsala kommun med platsens aktörer och inom samarbetet med Stockholm Business Alliance pågår program för att positionera Uppsala som en plats för investeringar inom utvalda branscher.

Läs mer om inriktningsmålets resultat i dokumentet Ekonomisk uppförljning mars och verksamhetsuppföljning april 2018.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Processer för att fånga och utveckla idéer inom verksamheten har tagits fram inom kommunen, liksom en ny plattform för att tillgängliggöra öppna geodata. Flera nämnder och bolag deltar i olika innovationsprojekt, till exempel för att införa välfärdsteknik och bidra till ökad trygghet. Sport- och rekreationsfastigheter ska under våren testa en hydrofob (vattenavstötande) sand vid byte av Stenhagens konstgräs i syfte att spara energi för uppvärmning. Parkeringsbolaget har monterat kameror på en bil som automatiskt kan kontrollera betalningen av parkerade bilar och därmed frigöra tid för att ge stöd att parkera rätt. Omsorgsnämnden och äldrenämnden deltar i flera projekt för att införa välfärdsteknik och bidra till ökad trygghet.
 
Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden Ansvariga: Kulturnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Båda nämnderna rapporterar att arbetet är påbörjat och går enligt plan. Kulturnämnden genomför ett fördjupat utredningsarbete kring kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal, Ulleråker och Gottsunda/Valsätra. Arbetet ingår som en del av framtagandet av en strategisk infrastrukturplan för kultur- och fritidsverksamhet. Idrotts- och fritidsnämnden lämnar ingen kommentar.
 
Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: 10 av 12 nämnder rapporterar att arbetet är färdigt eller går enligt plan. Detta gäller även samtliga bolag. Jämfört med augustiuppföljningen rapporterar kommunstyrelsen att uppdraget är försenat och slutförs 2018. Kommunstyrelsen har i samverkan med platsens aktörer lanserat en digital portal med bilder, filmer och framgångssagor för platsen Uppsala som är fritt att bruka för platsens aktörer. Utbildningsförvaltningen har tagit fram en budskapsplattform utifrån platsvarumärket som bidrar till en gemensam och stärkt bild av Uppsala som plats. Plan och byggnadsnämnden arbetar för att synliggöra Uppsala som etableringsort genom planarbete i Främre Boländerna och Kvarteret Hugin. Omsorgsnämnden tar fram en plan för implementering av platsvarumärket kopplat till Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
 
Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: För att stärka platsvarumärket samarbetar kommunen med platsens aktörer. Program pågår även för att positionera Uppsala som en plats för investeringar inom Life Science, avancerade material, ICT samt Clean Tech. Nämnder och bolag bidrar till att stärka platsvarumärket inom ramen för sina grunduppdrag, till exempel genom att i bostadsförmedling synliggöra olika bostadsområden och dess fördelar. Kommunen tar fram en handlingsplan för att stärka bilden av Uppsala som en äldrevänlig stad och verkar för att öka Uppsalas dragningskraft genom att vara ett kulturellt kraftcentrum med hög konstnärlig nivå. Sport och rekreationsfastigheter AB och Industrihus AB har knutit de egna varumärkena närmare kommunens gemensamma.
 
Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Planering av arbetet är påbörjat i samarbete mellan berörda nämnder. Arbetet kommer framöver att ledas av ny stadsantikvarie som rekryteras under året. En kulturarvsstrateg rekryteras för det fortsatta kulturmiljöarbetet.
 
Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Fyrishov AB Uppsala stadsteater AB Uppsala Konsert och Kongress AB Bedömning: Kulturnämnden rapporterar att arbetet med uppdraget pågår enligt plan och att många olika åtgärder genomförts. Bland annat har nämnden i samarbete med utbildningsnämnden utvecklat en modell för kulturgaranti, där barn och unga i förskola och skola erbjuds likvärdig möjlighet att ta del av kultur. Genom särskilda insatser har gruppen ensamkommande asylsökande ungdomar fått ta del av kultur och fritidsverksamhet. En satsning har även gjorts på offentlig konst i förskolor och skolor på landsbygden. Idrotts- och fritidsnämnden rapporterar att den strategiska lokalförsörjningsplaneringen för idrott kontinuerligt stäms av mot lokalförsörjningsplaneringen för kultur- och pedagogiska lokaler. Fyrishov och Stadsteatern är färdiga med uppdraget. Övriga bolag arbetar på enligt plan.
 
Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Ett nytt kulturcentrum planeras i Gränbyskolan. Samtal förs med civilsamhället och det finns ett stort intresse kring en gemensam utveckling. Viss verksamhet planeras att successivt starta upp under hösten som sedan ska utvecklas till ett fullt koncept i början av 2019. Ny verksamhetsledare för arbetet har tillträtt. På lång sikt kan ett kulturcentrum byggas utifrån planerad utbyggnad av hela Gränbyområdet.
 
Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Ett förslag om naturreservatsbildning för Årike Fyris är framtaget och underställs kommunfullmäktige för beslut under 2018. Reservatsbildning är ett första konkret incitament för världsarvsansökan. Hänsyn är tagen till världsarv i beslutsunderlagen.
 
Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: Samtliga tre berörda nämnder rapporterar att uppdraget är slutfört. Gatu- och samhällsmiljönämnden har genomfört Place Making-projekt med tema ätbara växter. Kulturnämnden uppmärksammade Linnéjubileet och Stadsodlingsåret genom ett samarbete med Linneträdgårdarna och olika aktiviteter för barn och unga kopplat till odling. Både bibliotek, fritidsverksamheter och kulturcentrum var aktiva i arbetet. Kommunstyrelsen har säkerställt att barnperspektivet genomgående integrerats i arbetet.
 
Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar natur, lokal kultur och lokala produkter. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Uppsala Stadshus AB Bedömning: Utvecklingsprojekt pågår för Walmstedtska gården samt Ulva Kvarn och Hammarskog. Perspektivet ingår även i en förstudie för framtida konstverksamhet som är under framtagande. Allt ljus på Uppsala 2018 har kultur och näringsliv i fokus och kommunen deltar under året i Tillväxtverkets satsning på Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism (HPU).
 
Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: 5 av 13 bolag är färdiga med uppdraget. 8 av 12 nämnder och sex bolag rapporterar att arbetet går enligt plan. Två bolag är försenade med arbetet och tre nämnder uppger att de inte kommer att genomföra uppdraget. Kommunstyrelsen har tagit fram ett verktyg för att geografiskt följa upp brott, bränder och skadegörelse som underlag för samordnade åtgärder. Gatu- och samhällsmiljönämnden har drivit kommunikationsprojekt för att minska nedskräpningen. Socialnämnden arbetar för en trygg och säker kommun genom områdesarbetet i utsatta stadsdelar i samarbete med polisen. Utbildningsnämnden har genomfört Sopkampen där barn och elever uppmuntras till minskad nedskräpning. Arbetsmarknadsnämnden har tillhandahållit 12 välfärdsjobbare och över 300 feriearbetare för arbete med att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun. Uppsala Vatten och Avfall samarbetar med andra aktörer, såsom SLU och KTH, avseende hantering av antibiotikaresistens och läkemedelsrester i utgående spillvatten. Bolaget planerar att genomföra investeringar inom läkemedelsrening för Kungsängsverket efter planperiod 2018-2020. För närvararande utreds olika teknikval, utifrån erfarenheter från och i dialog med andra VA-bolag. Bolaget tar fram ett förslag till strategisk vattenförsörjningsplan för Uppsala kommun, arbetet är påbörjat och förväntas bli klar under hösten.
 
Driva och utveckla projektet ”Ren Stad” i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Olika kommunikationsinsatser planeras för att bidra till minskad nedskräpning. Delprojektet Gottsunda/Valsätra startar i juni.
 
Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. Ansvariga: Kulturnämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala Kommuns Fastighets AB Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Uppsalahem AB Bedömning: En lokalförsörjningsplan för kulturlokaler ska säkerställa behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. Ett första utkast kommer att presenteras i slutet av augusti 2018. Behov av olika funktionalitet inventeras och förs in i markförsörjningsstrategin med fokus på mångfunktionalitet. Uppsalahem samarbetar med Hyresgästföreningen för att öka nyttjandet av kvarterslokaler med fokus på Gottsunda under 2018.
 
Stärka planeringen av det civila försvaret. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: En ledningsplan för höjd beredskap kommer att färdigställas under 2018. Åtgärder för att höja förmågan till civilt försvar, utreda behov av reservkraft och säkerhetsskydd samt ta fram en personalförsörjningsplan inklusive krigsplacering är under utveckling.
 
Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: En trygghets- och säkerhetspolicy med tillhörande handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet är under beredning och underställs kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut under våren 2018. Handlingsplanen kommer att fungera som kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).
 
Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020. Ansvariga: Räddningsnämnden Bedömning: Arbetet med uppdraget påbörjas senare under året.
 
Utreda formerna för samordning av evenemang. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Nya Destination Uppsala AB Bedömning: Formerna för samordning av evenemang utreds. Samordning sker även genom Region Uppsalas besöksnäringsgrupp. En kartläggning av evenemang planeras. Destination Uppsalas evenemangslots utvecklas kontinuerligt. En gemensam utbildning kring evenemangssäkerhet planeras i slutet av 2018.
 
Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Flera nämnder och bolag har genomfört eller planerar att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser i arbetet med att ta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar. Kommunstyrelsen ger stöd i arbetet. Flera bolag har sedan tidigare krishanteringsplaner som kommer att uppdateras enligt den kommungemensamma ledningsplanen. Uppsala Konsert & Kongress och Destination Uppsala samarbetar nära med polisen och andra relevanta myndigheter vid stora publika evenemang.

För att nå målet har vi bland annat