2. Leva, verka och vistas

Nära till trygghet, nära till inspiration

Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid fortsätter. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. I Uppsala finns goda förutsättningar för socialt företagande. Grön affärsutveckling främjas.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: maj–augusti 2017
Enligt plan

Arbetet med uppdragen går enligt plan i de flesta fall. Alla nämnder och bolagsstyrelser gör det som behövs för att vi ska nå inriktningsmålet om att det ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i Uppsala.

Jämförelsetalen för indikatorerna visar att Uppsala i de flesta fall ligger i nivå med andra kommuner. Företagarnas omdöme av företagsklimatet i Uppsala är lägre än i andra kommuner, men vi har klättrat till en andraplats bland svenska städer på ICCA:s internationella ranking över städer med flest konferenser. Kommunen har också en mycket hög position i Fokus kommunranking, färre anmälda våldsbrott och ett fortsatt högt nyföretagande.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för 11 av 12 nämnder och 13 av 14 bolagsstyrelser. Utbildningsnämnden och kulturnämnden utvecklar och testar appar som stödjer verksamheten. Arbetsmarknadsnämnden ska under hösten testa en idésluss som fångar upp och utvecklar idéer som de kan testa i sina verksamheter. Kommunstyrelsen genomför flera projekt inom Green-IoT (internet of things) tillsammans med näringslivet och efterfrågar innovativa lösningar vid markanvisningstävlingar. Uppsalahem fokuserar på affärsutveckling och utveckling av nya tjänster för hyresgäster, och Industrihus arbetar med ett flertal energi- och testprojekt för nya lösningar och nya tekniker. Flera bolagsstyrelser beskriver att de har ett samarbete kring innovation med Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS).
 
Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Kulturnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Båda nämnderna har påbörjat arbetet. Uppdraget ingår i kulturnämndens arbete med att ta fram en infrastrukturplan för kultur- och fritidsområdet.
 
Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för 11 av 12 nämnder och för 8 av 13 bolagsstyrelser. Stadsteatern och äldrenämnden är klara med uppdraget. Äldrenämnden har sammanställt en anpassning av platsvarumärket för äldreområdet som de ska implementera i verksamheterna. Kommunstyrelsen och andra aktörer i Uppsala har lanserat en digital portal med bilder, filmer och framgångssagor från Uppsala som aktörerna får använda fritt. Flera bolag har varit involverade i arbetet med varumärkesplattformen och knyter ihop bolagets budskap med platsvarumärket. Industrihus, Förvaltningsfastigheter, Uppsala kommun fastighets AB och namngivningsnämnden avstår från att delta i uppdraget.
 
Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Kulturnämnden Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Kulturnämnden för dialog med andra berörda nämnder. Gatu- och samhällsmiljönämnden har börjat arbeta med Hammarskog och Ulva. Kommunstyrelsen meddelar att Ulleråkersprojektet blir ett pilotprojekt i arbetet med att ta fram en strategi för att tidigt identifiera kulturmiljön som värdeskapare i exploateringsprojekt. Plan- och byggnadsnämnden har inte påbörjat arbetet än.
 
Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Kulturnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Fyrishov AB Uppsala stadsteater AB Uppsala Konsert och Kongress AB Bedömning: Kulturnämnden tar fram en strategisk plan för infrastruktur inom kultur och fritid. Planen ska bland annat leda till att infrastrukturen blir jämlik. Nämnden har gjort insatser som lett till att ensamkommande asylsökande ungdomar fått ta del av kultur och fritidsverksamhet. De har också satsat på offentlig konst i förskolor och skolor på landsbygden. Idrotts- och fritidsnämnden ska genomföra en utbildningsinsats för jämställdhet i föreningslivet. Alla berörda bolagstyrelser är färdiga eller kommer att bli färdiga med uppdraget under 2017.
 
Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Kulturnämnden har fört dialog med boende och besökare. Projektet är försenat, bland annat på grund av osäkerhet när det gäller antalet elever i Gränbyskolan. Lokalerna är slitna och hänger inte ihop på ett bra sätt. Skolan ser ett ökat behov av lokaler för egen verksamhet vilket gör det svårt att utveckla verksamhet för kultur- och fritidsverksamhet. Trolig start för ett kulturcentrum i befintliga lokaler är någon gång under 2018.
 
Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Arbetet går enligt plan för 8 av 12 nämnder. Det är två fler än vid uppföljningen i april. Två nämnder uppger att de inte kommer att genomföra uppdraget. Ingen bolagsstyrelse arbetar aktivt med uppdraget, men tre bolagsstyrelser uppger att de kan bidra. Enligt kommunstyrelsen är det ett långsiktigt arbete med en osäker tidsplan. Arbetet leds av Länsstyrelsen. De har påbörjat arbetet med reservatsutredning för Årike Fyris. Gatu- och samhällsmiljönämnden planerar att skapa tillgänglighet till ett eventuellt världsarvsområde genom till exempel Vindbron.
 
Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: Arbetet går enligt plan. Gatu- och samhällsmiljönämnden har genomfört platsskapande projekt med tema ätbara växter. Kulturnämnden meddelar att flera bibliotek har anordnat olika aktiviteter kopplat till odling. Kommunstyrelsen har säkerställt att barnperspektivet har integrerats i arbetet.
 
Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar natur, lokal kultur och lokala produkter. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Uppsala Stadshus AB Bedömning: Kulturnämnden gör det möjligt för kulturaktörer att satsa på stora evenemang och delta i olika utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsen främjar företagare inom besöksnäringen genom ansökningar om projektmedel. De gör en översyn av Uppsala kommuns evenemang i tillsammans med Nya Destination Uppsala AB och Regionen.
 
Driva och utveckla projektet ”Ren Stad” i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Arbetet går enligt plan för 8 av 12 nämnder och 11 av 13 bolagsstyrelser. Kommunstyrelsen meddelar att en första trendrapport om skadegörelse, nedskräpning och våldsbrott i Uppsala ska bli klar under hösten. Arbetsmarknadsnämnden har tillhandahållit 12 välfärdsjobbare och drygt 300 feriearbetare som har arbetat med att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun. Socialnämnden utvecklar områdesarbetet i utsatta stadsdelar. Utbildningsnämnden är klara med uppdraget. De har genomfört Sopkampen där barn och elever uppmuntras till att minska matsvinn, nedskräpning och bli bättre på sopsortering. Destination Uppsala certifierar alla sina evenemang i enlighet med Håll Sverige Rent och flera bolagsstyrelser rapporterar att de snabbt uppmärksammar och åtgärdar skador, klotter och nedskräpning.
 
Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Uppsala Kommuns Fastighets AB Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Uppsalahem AB Bedömning: Kulturnämnden och kommunstyrelsen arbetar med att ta fram en långsiktig plan för infrastruktur inom kultur- och fritidsområdet. Verksamhetslokaler och anläggningar som står öppna för allmänheten finns utmärkta på karta. Alla involverade bolag arbetar med frågan enligt plan förutom Industrihus, som anser att uppdraget inte berör deras verksamhet. Kommunstyrelsen och Uppsalahem har en dialog om lokaler som kan samnyttjas. Fyrishov uppger att de samarbetar med idrotts- och fritidsnämnden kring lokalförsörjning. Plan och byggnadsnämnden har inte påbörjat arbetet än.
Stärka planeringen av det civila försvaret Ansvariga: Kommunstyrelsen
Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet. Ansvariga: Kommunstyrelsen
Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett Handlings-program för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020. Ansvariga: Räddningsnämnden
Utreda formerna för samordning av evenemang. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Nya Destination Uppsala AB
Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag

För att nå målet har vi bland annat