1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Ansvar för kommande generationer

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, förbättras också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt sätt och skatteuttaget inte vara högre än nödvändigt. Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Kommunens medel ska fortsätta att investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–april 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan och ett
uppdrag är färdigt.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Att söka extern finansiering beskrivs av flera nämnder och bolag som ett löpande arbete. Det finns överlag strukturer och rutiner för detta och många berättar också om sökta statsbidrag, om finansiering som kommunen erhållit och vad den använts till. Kommunstyrelsen stödjer arbetet och riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med extern finansiering håller på att utarbetas. Kommunen samverkar också med näringsliv och universitet för investeringar och etableringar kring testbäddsverksamhet. Även självfinansiering av verksamhet via exempelvis avgifter nämns. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Analyser för jämställdhetsbudgetering genomförs inom i stort sett samtliga kommunens nämnder och bolag. Kommunstyrelsen erbjuder utbildning och stöd. Ihus har undersökt om behoven skiljer sig mellan företagare av olika kön, när de letar lokal och kommit fram till att det inte gör det. Arbetsmarknadsnämnden har genomfört ett antal aktiviteter för en jämnare könsfördelning i tilldelningen av extratjänster. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Könskonsekvensbeskrivningar i samband med investeringar tas fram inom flera verksamheter. Många nämnder och bolag rapporterar dock att de inte ska genomföra några investeringar under perioden och att uppdraget därmed inte är tillämpbart. Det finns också bolag som menar att könskonsekvensbeskrivningar inte är tillämpliga för verksamheten. Flera verksamheter har tidigare efterfrågat stöd och det finns nu ett material för att bedöma om könskonsekvensbeskrivning är relevant och för att i så fall genomföra den. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Ta fram en långsiktig investeringsplan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: De nämnder och bolag som gör investeringar har en långsiktig investeringsplan. Många beskriver delar av innehållet i planen. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Ta fram en modell för att klimatväxla flygresor för kommunkoncernen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunfullmäktige beslutade i maj om riktlinje för persontransport i tjänst, som innehåller klimatväxling för flygresor. En avgift sätts på varje flygresa för att finansiera olika klimatfrämjande åtgärder i organisationen. Under våren installerades också utrustning för att underlätta resfria möten på några av kommunens arbetsplatser. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet med digitalisering av verksamheten pågår över hela kommunen, exempelvis med hantering av ansökningar och annan ärendehantering. Andelen ärenden där målgrupperna hanterar dessa digitalt stiger. Handläggning av ekonomiskt bistånd med hjälp av robotteknik prövas under hösten och kommunen går successivt över till digital turistservice. Våren 2018 utnämndes Uppsala konsert och kongress till Uppsalas mest digitaliserade företag av It-företaget Cloud Republic. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunen genomför flera insatser för en förbättrad företagsservice, bland annat utveckling av ett kontaktcenter, och deltar även i samverkan mellan myndigheter och kommuner. Samtidigt fokuserar kommunen på att öka utbudet av verksamhetsmark samt att ta in näringslivets önskemål i planprocessen. En effektivare lokalförsörjning kommer på sikt att frigöra attraktiva lokaler för möjlig näringslivsinhyrning.
 
Ta fram en modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Plan- och byggnadsnämnden Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Planering för att säkerställa samarbetet pågår. Arbetet leds av kulturnämnden och övriga verksamheter rapporterar framförallt att de deltar i detta arbete. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Samtliga bolag har rapporterat en sammanställning över objekt och fastigheter, inklusive aktuella kassaflöden. En dialog pågår med några av de kommunala bolagen om tillgångar som kan vara möjliga att avyttra. Möten har även skett med ett antal intressenter och förhoppningen är att någon avyttring kan bli aktuell under 2018 och 2019.
 
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Fyrishov AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: Flera åtgärder för samordning rapporteras, bland annat gruppen för kommunövergripande lokalförsörjning, analys av bokningsstatistik, samarbete över organisatoriska gränser och att tänka flerfunktionellt vid planering av nya lokaler. Samordningen av lokaler ingår som en del i arbetet med lokalförsörjningsplaner inför 2019. Ett arbetssätt för att samordna användning av mark är etablerat. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
Inrätta en mikrofond för sociala företag. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storveta centrum. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Fortsätta att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Inrätta ett upphandlingsråd. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Att som komplement överväga alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Parkerings AB Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla den strategiska lokalförsörjningen för att möjliggöra ökad nyttjandegrad samt över tid sänkta kostnader i kommunkoncernen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.