1. Jämställd och hållbar ekonomi

Ansvar för kommande generationer

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och social trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, förbättras också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Uppsala är en kommun där företag ges förutsättningar att starta och växa. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Uppsala divesterar och bidrar till klimatomställningen genom att fasa ut fossila värdepapper. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: mars–april 2018
Enligt plan

Kommunens resultat för 2018 års första kvartal är -16 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till 126 miljoner kronor. Det samlade resultatet för januari–mars är därmed 143 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Nämnderna redovisar ett samlat underskott om 38 miljoner kronor medan finansförvaltningen resultat är positivt, 21miljoner kronor.

För helåret 2018 prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun på 236 miljoner kronor, 19 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 47 miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 283 miljoner kronor. Prognosen kan jämföras med utfallet för 2017 på 581 miljoner kronor då nämnderna redovisade ett överskott om 148 miljoner kronor och finansförvaltningen ett positivt resultat på 432 miljoner kronor.

Läs mer om inriktningsmålets resultat i dokumentet Ekonomisk uppföljning mars och verksamhetsuppföljning april 2018.

Följ budgeten under året – så här ligger vi till

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Att söka extern finansiering beskrivs av flera nämnder och bolag som ett löpande arbete. Det finns överlag strukturer och rutiner för detta och många berättar även om till exempel sökta statsbidrag. Kommunstyrelsen stödjer arbetet. Kommunen samverkar också med näringsliv och universitet för investeringar och etableringar kring textbäddsverksamheter. Även självfinansiering av verksamhet via exempelvis avgifter nämns.
 
Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: 6 av 12 nämnder och 2 av 13 bolag rapporterar att de är färdiga Analyser för jämställdhetsbudgetering genomförs inom i stort sett samtliga av kommunens nämnder och bolag. Kommunstyrelsen erbjuder utbildning och stöd. Ihus undersöker om kvinnliga företagare efterfrågar när de letar lokal. Resultatet ska ge underlag till kommande utveckling och marknadsföring av lokaler.
 
Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Könskonsekvensbeskrivningar i samband med investeringar tas fram inom flera verksamheter. Många nämnder och bolag rapporterar dock att de inte ska genomföra några investeringar under perioden och att uppdraget därmed inte är tillämpbart. Det finns också bolag som menar att könskonsekvensbeskrivningar inte är tillämpliga för verksamheten. Flera verksamheter efterfrågar också stöd från kommunstyrelsen för att kunna genomföra uppdraget.
 
Ta fram en långsiktig investeringsplan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: De nämnder och bolag som gör investeringar har en långsiktig investeringsplan eller håller på att ta fram en sådan. Många beskriver delar av innehållet i planen.
 
Genomföra en översyn och ta fram åtgärder för att sänka kostnaderna inom barn- och ungdomsområdet Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Bedömning: Omsorgsnämnden arbetar på enligt plan medan socialnämnden är försenad med arbetet. Nämnden skulle ha blivit färdig med uppdraget under året. Omsorgsnämndens nya ersättningsmodell för korttidstillsyn/korttidsvistelse har lett till minskade ersättningar inom upphandlad verksamhet. Socialnämnden arbetar med flera olika åtgärder, bland annat med att placeringar inom egenregin.
 
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: 3 av 12 nämnder och 1 av 13 bolagsstyrelser rapporterar att de är färdiga med uppdraget. Fem nämnder och elva bolagsstyrelser fortsätter arbetet enligt plan. Arbetsmarknadsnämnden är försenad med uppdraget. Destination Uppsala genomför inte uppdraget. Flera genomförda åtgärder handlar om kontakter mellan nämnder och bolagsstyrelser. Till exempel har äldrenämnden kontakter med stadsbyggnadsförvaltningen för att kunna lokalisera lokaler för samnyttjande. Kommunstyrelsen har genomfört en kartläggning av möjligheter för föreningslivet att i större utsträckning nyttja lokaler som står tomma under kvällstid. Flertal av bolagsstyrelserna har samordnat användning av lokaler. I kvarteret Noatun finns fem bolagen lokaliserade och vissa ytor samnyttjas av alla de bolagen.
 
Ta fram en modell för att klimatväxla flygresor för kommunkoncernen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Arbete med modellen pågår. Förslaget innebär att en avgift sätts på varje flygresa och att intäkterna ska finansiera olika klimatfrämjande åtgärder i hela organisationen. Under året installeras utrustning för att underlätta resfria möten på kommunens arbetsplatser.
 
Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet med digitalisering av verksamheten pågår över hela kommunen, exempelvis med hantering av ansökningar och annan ärendehantering. Handläggning av ekonomiskt bistånd med hjälp av robotteknik prövas under året.
 
I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: I samverkan med företagsfrämjande organisationer eftersträvas ökad samordning och marknadsföring av olika mötesplatser och digitala forum för stöd och information riktat till näringslivet. Insatser för att förbättra företagsservicen görs blanda annat inom upphandlings-, bygglovs- och detaljplaneprocesserna.
 
Ta fram en modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Plan- och byggnadsnämnden Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Arbetet pågår med planering för att säkerställa samarbetet. Arbetet leds av kulturnämnden och övriga verksamheter rapporterar framförallt att de deltar i detta arbete.
 
Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Samtliga bolag har rapporterat en sammanställning över objekt och fastigheter, inklusive aktuella kassaflöden. En dialog pågår med några av de kommunala bolagen om tillgångar som kan vara möjliga att avyttra. Möten har även skett med ett antal intressenter och förhoppningen är att någon avyttring kan bli aktuell under 2018 och 2019.
 
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Fyrishov AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: Flera åtgärder för samordning rapporteras, bland annat analys av bokningsstatistik, samarbete över organisatoriska gränser och att tänka flerfunktionellt vid planering av nya lokaler. Det finns också planer på att bygga upp en organisation som bevakar lokaler som blir tillgängliga samt behov av nya lokaler och som tar fram förslag på samordning.