1. Jämställd och hållbar ekonomi

Ansvar för kommande generationer

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och social trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, förbättras också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Uppsala är en kommun där företag ges förutsättningar att starta och växa. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Uppsala divesterar och bidrar till klimatomställningen genom att fasa ut fossila värdepapper. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: maj–augusti 2017
Enligt plan

Arbetet med uppdragen går enligt plan i de flesta fall.

Samtliga bolagsstyrelser och 11 av 14 nämnder rapporterar att de gör det som behövs för att vi ska kunna nå inriktningsmålet om en jämställd och hållbar ekonomi. En del nämnder och bolagsstyrelser har dessutom blivit färdiga med några uppdrag. Äldrenämnden och överförmyndarnämnden rapporterar att de behöver göra mer eller annorlunda jämfört med den ursprungliga planen.

Kommunfullmäktiges indikatorer visar att trenden för kommunens ekonomiska resultat är positivt. Däremot försämras kommunkoncernens soliditet, det vill säga hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Uppsala ligger just nu sämre till än kommuner i resultatnätverket R9. Det beror på stora investeringar som i sin tur beror på Uppsalas höga tillväxttakt.

Följ budgeten under året – så här ligger vi till

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för 11 av 12 nämnder (två fler än vid uppföljningen i april) och för 12 av 13 bolagsstyrelser. Till exempel har Industrihus fått finansiering inom Klimatklivet och Sportfastigheter fått stöd via Naturvårdsverket. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om en riktlinje för extern finansiering i början av 2018.
 
Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för alla nämnder och för 8 av 13 bolagsstyrelser. Flera nämnder har utbildat medarbetare. Kommunstyrelsen rapporterar att de har tagit fram en modell för jämställdhetspris och att Uppsala under 2018 ska vara en av SKL:s modellkommuner för utveckling av styrningsfrågor i jämställdhetsarbetet. Vissa bolag har redan implementerat jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet.
 
Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för 9 av 13 nämnder (två fler än vid uppföljningen i april) och för 6 av 9 bolagsstyrelser. Idrotts- och fritidsnämnden ska bygga avskärmade duschrum och könsneutrala omklädningsrum vid större anläggningar. Fyrishov gör en jämställdhetsanalys av den föreslagna nybyggnationen.
 
Ta fram en långsiktig investeringsplan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan. Gatu- och samhällsmiljönämnden, räddningsnämnden och utbildningsnämnden har blivit färdiga med uppdraget sedan förra uppföljningen. Gatu- och samhällsmiljönämnden har tagit fram en tioårsplan för investeringar. Tre bolagsstyrelser är färdiga med uppdraget. Fastighetsbolagen arbetar med långsiktiga investeringsplaner för att utveckla sina fastigheter.
 
Genomföra en översyn och ta fram åtgärder för att sänka kostnaderna inom barn- och ungdomsområdet. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Bedömning: Arbetet går enligt plan. Omsorgsnämnden har tagit fram en ny ersättningsmodell för korttidstillsyn/korttidsvistelse inom upphandlad verksamhet och arbetar med att ta fram fler åtgärder för att sänka kostnaderna.
 
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för 8 nämnder och 7 bolag (en nämnd mer än vid uppföljningen i april). Äldrenämnden är färdig med uppdraget. Nämnderna beskriver olika åtgärder och många samarbetar med stadsbyggnadsförvaltningen. Fyrishov och Skolfastigheter är färdiga med uppdraget.
Ta fram en modell för att klimatväxla flygresor för kommunkoncernen. Ansvariga: Kommunstyrelsen
Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag
I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet. Ansvariga: Kommunstyrelsen
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Idrotts- och fritidsnämnden Fyrishov AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Uppsala Kommun Skolfastigheter AB