Kungörelser

Underrättelse om antagande

Detaljplan för Årsta torg.
(diarienummer 2015-003611)

Plan- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen för Årsta torg, vid sitt sammanträde 28 juni 2018.

Beslutet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla på www.uppsala.se 2 juli 2018.

Alla handlingar i ärendet finns tillgängliga hos plan- och byggnadsnämnden, Stationsgatan 12.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under samråd och/eller granskning skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

Överklagande ska ställas till Mark- och miljödomstolen men lämnas in eller skickas till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala

För att överklagandet ska kunna prövas måste skrivelsen ha inkommit senast 23 juli 2018.

Den som överklagar ska i skrivelsen ange vilket beslut som överklagas och varför beslutet anses fekaktigt. Skrivelsen ska vara undertecknad med namnförtydligande och uppgifter om postadress och telefonnummer.

Uppsala 3 juli 2018 Plan- och byggnadsnämnden