Kungörelser

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för Årsta torg, Uppsala kommun
(diarienummer 2015-003611)

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 15 december 2017 till och med 19 januari 2018.

De skriftliga synpunkter som framförts till plan- och byggnadsnämn­den har sammanfattats och bemötts i ett utlåtande inför planens antagande i plan- och byggnadsnämnden.

Utlåtandet i ärendet finns tillgängligt hos stadsbyggnadsförvaltningen, detaljplanenheten.

Planförslaget går dessutom att ta del av på Uppsala kommuns webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering

Planförslaget kommer att behandlas vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde tidigast 28 juni 2018.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över detaljplaneför­slaget utan en information inför plan- och byggnadsnämndens behandling av ärendet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i om­rådet som under samråd och/eller granskning skriftligen framfört syn­punkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter anta­gandet.

Underrättelse om antagandet och om hur man går tillväga om man vill överklaga beslutet, sker genom kungörelse i UNT efter plan- och byggnadsnämndens sammanträde.

Uppsala 21 juni 2018
Plan- och byggnadsnämnden