Kungörelser

Särskild sammanställning enligt miljöbalken för detaljplanen Nytt värmekraftverk i Boländerna

Särskild sammanställning enligt miljöbalken för detaljplanen Nytt värmrkraftverk i Boländerna

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2018-06-11 beslutat att anta detaljplanen för

  • § 141 Nytt värmekraftverk i Boländerna. (KSN-2017-3750, PBN 2013-000404)

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för respektive detaljplan och en särskild sammanställning har tagits fram enligt 6 kapitlet 16§ miljöbalken.

Den särskilda sammanställningen och detaljplanens antagandehandlingar finns tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen,  Stationsgatan 12, Uppsala kommun