Kungörelser

Planprogram för Gottsundaområdet

finns ute på samråd fr.o.m. 23 april t.o.m 4 juni 2018.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 april 2018 att
sända förslag till planprogram för Gottsundaområdet på samråd.


Syftet med planprogrammet för Gottsundaområdet är att pröva
möjligheten att tillföra 5 000–7 000 nya bostäder, allmän plats som
parker, torg, gator och kollektivtrafikstråk samt lokaler för service i form
av utbildning, idrott, kultur och handel.

INFORMATIONSMÖTEN
Onsdag 2 maj, kl. 16.00–20.30
Lördag 26 maj, kl. 12.00 - 16.00
Plats: Kulturpunkten, Gottsunda
Öppet hus med flera föreläsningar, representanter som pratar svenska,
engelska, arabiska och persiska

Bemannad utställning och flera gåturer i området
Lördag 28 april, kl. 12.00-16.00
Tisdag 22 maj, kl. 15.00-20.00
Plats: Gottsunda torg

Planhandlingar finns tillgängliga hos:
• Kommuninformationen, Stationsgatan 12
• Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17
• Gottsundabiblioteket, Valthornsvägen 11

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats,
www.uppsala.se/stadsplanering

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 4 juni 2018 till:
Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, PP Gottsundaområdet,
753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen
www.uppsala.se/stadsplanering.


Den som inte framfört synpunkter senast under programsamrådet eller
under den efterföljande detaljplaneprocessen kan förlora rätten att
överklaga ett eventuellt beslut att anta en efterföljande detaljplan.
Fastighetsägare förutsätts underätta hyresgäster om förslaget.


Uppsala 23 april 2018
Kommunstyrelsen