Kungörelser

Naturskydd Hammarskog

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Uppsala kommun har utarbetat ett förslag till beslut och skötselplan för det blivande naturreservatet Hammarskog i Uppsala kommun.

Sökes för delgivning: Ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom det planerade naturreservatet Hammarskog på del av fastigheterna Hammarskog 1:1, Vreta 3:2 - 3:3, Ännesta 1:1 - 2:1 - 3:1,
Dalby Tuna 1:2 -1:3 i Uppsala kommun.

Handling som delges: Förslag till föreskrifter och skötselplan
2018-01-26 för naturreservatet Hammarskog i Uppsala kommun.

Handlingarna finns tillgängliga under tiden 8 februari 2018 – 8 mars 2018 i Kommuninformationen i Uppsala, Stationsgatan 12.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att senast den 8 mars 2018 yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt och lämna det till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Märk försändelsen med Hammarskog PBN-2015-0039.

Uppsala 8 februari 2018