Kungörelser

Detaljplanen för Kvarngärdet 60:1 m.fl har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 28 september 2017 att anta förslag till detaljplan för:

  • Del av Kvarngärdet 60:1 m.fl.
    (diarienummer 2013–020002)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2017-10-26.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats: www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 2 november 2017
Plan- och byggnadsnämnden