Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

 

Dragarbrunn 4:7

Linnégatan 6: bygglov för uppförande av murar och parkering. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas
(Dnr. 2017-003327).

 

Åtgärd utom detaljplanerat område

 

Balsbo 1:9

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för tre enbostadshus
(Dnr. 2017-003340).

Almunge-Lövsta 1:48, Almunge-Lövsta 2:95 

Bygglov för uppförande av stödmur
(Dnr. 2017-003872).

Marielund 3:1

Bygglov för uppförande av stödmur
(Dnr. 2017-003872).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 23 februari 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.