Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Järlåsa-Dalkarlsbo 1:3, Järlåsa-Dalkarlsbo Malmvik 4

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 
(Dnr. 2018-000648)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 15 juni 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se