Kungörelser

Fyra detaljplaner har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 21 november 2019 att anta förslag till detaljplan för:

 • Detaljplan för Fålhagen IP
  (diarienummer 2015-003258)
 • Detaljplan för del av kv S:t Johannes (del av Fjärdingen 9:2)
  (diarienummer 2016-003010)
 • Upphävande av tomtindelning Dragarbrunn 18:1 m.fl
  (diarienummer 2018-001835)
 • Upphävande av tomtindelning Sunnersta 54:9, 54:15
  (diarienummer 2018-003236)

Besluten om antagande vann laga kraft 2019-12-19.

Detaljplanerna finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 9 januari 2020
Plan- och byggnadsnämnden