Kungörelser

Upphävande av del av detaljplan för Skölsta har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 23 augusti 2018 att anta:

  • Upphävande av del av detaljplan för Skölsta
    (Diarienummer 2017-001584)

Beslut om antagande vann laga kraft 2018-09-20.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14
kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och
miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann
laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den
tiden får talan väckas senare.

Uppsala 9 oktober 2018
Plan- och byggnadsnämnden