Kungörelser

Detaljplanen för Studenternas IP har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 27 juni 2017 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplanen för Studenternas IP
    (diarienummer 2012-20161)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2017-07-21.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 1 augusti 2017
Plan- och byggnadsnämnden