Kungörelser

Detaljplanen för S:t Persgatans planskilda järnvägskorsning, Dragarbrunn 32:1 har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 31 mars 2014 att anta förslag till detaljplan för:

  • S:t Persgatans planskilda järnvägskorsning, Dragarbrunn 32:1
    (diarienummer 2013-1156)

Beslutet om antagande har, efter överklagande vunnit laga kraft 2016-04-14.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 4 maj 2016
Plan- och byggnadsnämnden