Kungörelser

Detaljplanen för Södra Gunsta, Ärnevi 2:14 med flera har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 1 april 2014 att anta förslag till detaljplan för:

  • Södra Gunsta, Ärnevi 2:14 med flera 
    (diarienummer 2012-20040)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2016-06-21.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 7 juli 2016
Plan- och byggnadsnämnden