Kungörelser

Detaljplanen för Rosendalsfältet, Kåbo 1:18 med flera har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 16 december 2015 att anta förslag till detaljplan för:

  • Rosendalsfältet, Kåbo 1:18 med flera 
    (diarienummer 2012-20172)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2016-03-10.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 17 mars 2016
Plan- och byggnadsnämnden