Kungörelser

Detaljplanen för Norra Bäcklösa, Ultuna 2:23 med flera har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2016 att anta förslag till detaljplan för:

  • Norra Bäcklösa, Ultuna 2:23 med flera 
    (diarienummer 2014-000032)

Beslutet om antagande har, efter överklagande vunnit laga kraft 2017-01-13.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 23 januari 2017
Plan- och byggnadsnämnden