Kungörelser

Detaljplanen för Kvarteret Städet, Brillinge 3:3 med fler har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 11 december 2015 att anta förslag till detaljplan för:

  • Kvarteret Städet, Brillinge 3:3 med flera
    (diarienummer 2012-020140)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2017-03-15 .

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 23 mars 2017
Plan- och byggnadsnämnden