Kungörelser

Detaljplanen för Kungsängen 1:8, del av har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 23 mars 2017 att anta förslag till detaljplan för:

  • Kungsängen 1:8, del av
    (diarienummer 2013-001959)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2018-01-22.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 26 januari 2018

Plan- och byggnadsnämnden