Kungörelser

Detaljplanen för del av kvarteret Diset, Gränby 19:6 med flera har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 27 januari 2016 att anta förslag till detaljplan för:

  • del av kvarteret Diset, Gränby 19:6 med flera 
    (diarienummer 2012-20200)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2016-02-25.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 4 mars 2016
Plan- och byggnadsnämnden