Kungörelser

Detaljplanen för Boländerna 23:11, ändring genom tillägg har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 24 november 2016 att anta förslag till detaljplan för:

  • Boländerna 23:11, ändring genom tillägg
    (diarienummer 2015-003488)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2016-12-22.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 9 januari 2017
Plan- och byggnadsnämnden