Kungörelser

Detaljplanen för Björklinge IP har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 27 april 2017 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplanen för Björklinge IP
    (diarienummer 2015-003252)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2017-06-01.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 13 juni 2017
Plan- och byggnadsnämnden