Kungörelser

Detaljplan för Tullgarnsbron

(Diarienummer 2012–020082)

För Fyrisån gäller generellt strandskydd 100 meter från strandlinjen.
I samband med att en detaljplan ändras, upphävs eller ersätts med en ny detaljplan återinträder strandskyddet.
Uppsala kommun avser att hos länsstyrelsen begära upphävande av strandskydd för att bygga Tullgarnsbron. Då detaljplanearbetet inleddes före den 1 juli 2009 är länsstyrelsen beslutsmyndighet i strandskyddsfrågan.

Uppsala 13 december 2019
Plan- och Byggnadsnämnden