Kungörelser

Detaljplan för Tullgarnsbron

(Diarienummer 2012–020082)

Förlängd granskningstid till 24 juni 2019.

Den nya bron föreslås en placering i förlängning av Kungsängsesplanaden som sedan ansluter till Ulleråkersvägen på den västra sidan om Fyrisån. Planområdet omfattar Ulleråkersvägen fram till Sjukhusvägen och Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan och
områdena däremellan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny öppningsbar stadsbro för
bil-, gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden inom
Södra Åstråket.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:
• Kommuninformationen, Stationsgatan 12
• Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 24 juni 2019 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 24 juni 2019
Plan- och Byggnadsnämnden