Kungörelser

Detaljplan för Sävja Tennisklubb (Diarienummer 2012-020217)

finns ute på granskning fr.o.m 7 februari t.o.m 28 februari 2018.

Planområdet omfattar cirka 11 000 m² och ligger i området Vilan mellan Källarbäcksvägen och väg 255 i stadsdelen Sävja.

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av enbostadshus med garage samt tennisbanor, klubbhus och parkering på fastigheten Sävja 2:8 med flera.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kommuninformationen, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 28 februari 2018 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller
via formuläret på webbplatsen
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 7 februari 2018
Plan- och Byggnadsnämnden