Kungörelser

Detaljplan för Norby 31:74, Eriksberg

(Diarienummer 2012-020122)


Förlängd utställning/granskning t.o.m 16 maj 2018


Planområdet ligger i stadsdelen Eriksberg, sydväst om stadskärnan i
Uppsala. Mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen.


Detaljplanen syftar till att möjliggöra fyra punkthus i max 8 våningar och
ett lamellhus i 5 våningar med sammanlagt cirka 140 lägenheter.


Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  •  Kommuninformationen, Stationsgatan 12
  •  Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17
  •  Biblioteket i Eriksberg, Granitvägen 14

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats,
www.uppsala.se/stadsplanering


Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 16 maj 2018 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller
via formuläret på webbplatse, www.uppsala.se/stadsplanering


Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller
granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att
anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.
Uppsala 5 april 2018
Plan- och Byggnadsnämnden