Kungörelser

Detaljplan för kvarteret Vapenhuset, med flera

(Diarienummer 2014-1703)

finns ute på granskning fr.o.m 30 mars t.o.m 27 april 2020

Planområdet är uppdelat i två delar, en större del i söder och en mindre del i norr. I det södra området avgränsas planerad bebyggelse av Vattholmavägen i väster och Råbyvägen i söder.

Detaljplanens syfte är att utvidga innerstaden genom attkomplettera med stadsmässig bostadsbebyggelse med lokaler i bottenvåningarna längs med Vattholmavägen och Råbyvägen.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:
• Kontaktcenter, Stationsgatan 12
• Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 27 april 2020 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA,
eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/
stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 30 mars 2020
Plan- och byggnadsnämnden