Kungörelser

Detaljplan för kv Siv har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 18 april 2018 att anta förslag till detaljplan för

  • Kv Siv
    (diarienummer 2012-020256)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2018-05-17.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 25 maj 2018

Plan- och byggnadsnämnden