Kungörelser

Detaljplan för del av kvarteret Oden Ygg

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 28 juni 2018 att anta förslag
till detaljplan för:

  • del av kvarteret Oden Ygg
    (diarienummer 2014-000019)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft
2019-04-02.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 5 april 2019
Plan- och byggnadsnämnden