Kungörelser

Detaljplan för del av Fullerö 21:66

(Diarienummer 2015-003554)

finns ute på samråd fr.o.m 1 februari t.o.m 15 mars 2019.

Planområdet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum
och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Det avgränsas i väster av
E4:an och Kometvägen i norr. Väg 290 korsar planområdet.

Planen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde med
företagspark för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar
för idrottsanläggning och handel.

INFORMATIONSMÖTE
Öppet hus den 4 mars 2019, kl: 17.00-19.00
Plats: Storvretabiblioteket, Fullerövägen 1
Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kommuninformationen, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17
  • Storvretabiblioteket, Fullerövägen 1

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats,
www.uppsala.se/stadsplanering

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 15 mars 2019 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA,
eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller
granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt
beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 1 februari 2019
Plan- och Byggnadsnämnden