Kungörelser

Detaljplan för Ångkvarnen

finns ute på samråd fr.o.m 4 september t.o.m 16 oktober 2019.

Planområdet ligger utmed Östra Ågatan i stadsdelen Kungsängen, söder om stadskärnan. Planområdet avgränsas av Islandsgatan i norr, Ångkvarnsgatan och Sågargatan i öster, Industrigatan i söder och Östra Ågatan i väster.

Planens syfte är att möjliggöra nya innerstadskvarter som binder samman Kungsängen med stadskärnan och Åstråket. Med park, torg, stråk och gator i strategiska lägen skapas en struktur som har goda kopplingar med sin omgivning. Syftet är att skapa en tät kvarters-struktur med en blandning av bostäder, förskolor och verksamheter.
Till planförslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning.

INFORMATIONSMÖTE
Plats: Stationsgatan 12, våning 4
Tid: 18 september, 18:00

Planhandlingar finns tillgängliga hos:
Kommuninformationen, Stationsgatan 12
Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 16 oktober 2019 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 4 september 2019
Plan- och byggnadsnämnden