Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Fullerö 18:1, Fullerö Hämringe 211 Uppsala

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus.
(Dnr. 2017-003480).

Rippebo 3:1

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ändrad placering.
(Dnr. 2018-000022).

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 16 februari 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.