Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Fjärdingen 27:5, Nedre Slottsgatan 10

Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av kontorshus. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2020-000409).

Dragarbrunn 4:7, Linnégatan 6

Bygglov för anläggande av yta för sopkärl. Avvikelsen avser upplag på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2020-000366).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Läby-Västerby 12:1

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus (Dnr. 2019-003363).

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 17 april 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se