Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Hallkved 1:62

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för fyra enbostadshus
(Dnr. 2019-003330).

Stavby-Väsby 2:2

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två enbostadshus
(Dnr. 2020-000108).Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 7 februari 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se