Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Berthåga 11:12, Berthåga byväg 24

Bygglov för nybyggnad av två ekonomibyggnader samt rivningslov för rivning av två ekonomibyggnader. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas(Dnr. 2018-000496).

Fjärdingen 1:17, Fyristorg

Tidsbegränsat lov för glasskiosk t.o.m. 2023-03-01 (säsongslov). Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2017-003625).

Årsta 11:232, Stålgatan

Bygglov för uppställning av toalettkabin, tidigare tidsbegränsat lov. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2018-00147).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Vaksala-Lunda 2:20, Storsten 47

Bygglov för nybyggnad av fritidshus (Dnr. 2018-000315).

Gysta 15:1

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (Dnr. 2018-000417).

Forkarby 32:4, Forkarby 268

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, efter brand (Dnr. 2018-000595).

Hässle 6:3

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus (Dnr. 2018-000185).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 30 mars 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.