Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kvarngärdet 12:2, Väderkvarnsgatan 11

Nybyggnad av sophus. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2019-001418)

Ultuna 2:24, Göte Turessons väg

Bygglov för nybyggnad av fem enbostadshus. Avvikelsen avser byggnation över mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2019-002698)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Balingsta-Börksta 5:1

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr. 2019-002288)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 6 december 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se