Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kungsängen 17:1, Fjalars gränd 4

Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2022-04-01.
Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-003081)

Dragarbrunn 23:2, Stora torget 7

Förlängning av tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till skola
t.o.m. 2022-06-15. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr 2019-002705)

Vaksala 1:24, mittemot Gränby centrum

Tidsbegränsat lov för anläggande av parkering t.o.m. 2021-12-30.
Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-003087)

Boländerna 33:2, Kungsängsvägen 27

Bygglov för ändrad användning från kontor till gymnasieskola.
Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-003047)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Ultuna 2:1

Bygglov för nybyggnad av byggnader för forskning.
(Dnr. 2019-001601)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 29 november 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se