Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Valsätra 36:1, Bandstolsvägen 7

Bygglov för nybyggnad av värmecentral. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-001665)

Årsta 67:1, Stålgatan 8

Bygglov för ändrad användning av industrilokal till gym. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-002702)

Vaksala 4:12, Vitkålsgatan/Alrunegatan

Bygglov för nybyggnad av teknikbod. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-002339)

Valsätra 34:3, Linrepevägen 6

Bygglov för nybyggnad av värmecentral. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-001653)

Valsätra 36:4, Bandstolsvägen 59

Bygglov för nybyggnad av värmecentral. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-001656)

Valsätra 33:1, Bandstolsvägen 50

Bygglov för nybyggnad av värmecentral. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-001671)

Kungsängen 17:1, Kungsgatan

Tidsbegränsat lov för uppförande av personalbyggnad t.o.m. 2022-10-31 samt rivning utav wc-byggnad. Avvikelse avser avstånd till fastighetsgräns.
(Dnr. 2019-001499)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 15 november 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se