Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kungsängen 1:2, mellan Stadshusgatan och Kungsgatan från Centralpassagen

Bygglov för nybyggnad av toalettkabin. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-001563)

Flogsta 47:1, Ekeby bruk 35

Bygglov för nybyggnad av två förråd. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2019-002374)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Örke 1:26

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus, tvåbostadshus och stall.
(Dnr. 2019-002461)

Tensta-Forsa 11:2, Tensta-Forsa 144 Vattholma

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus.
(Dnr. 2019-002357)

Jälla 2:25

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för vårdbyggnad, kontor och parkering.
(Dnr. 2019-002612)

Svia 2:13, Svia Nyhagen 131

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för tre enbostadshus.
(Dnr. 2019-002715)

Ärna 5:16

Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.
(Dnr. 2019-002704)

Gamla Uppsala 74:12, Disavägen 5

Bygglov för om- och tillbyggnad av samlingslokal, samt ändrad användning från bostad till kontor/församlingslokal och tillbyggnad för avfallshantering.
(Dnr. 2019-002653)

Hallkved 1:29

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus/verkstad.
(Dnr. 2019-000219)

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 1 november 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se