Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Rickomberga 31:20, Gösta Wahlströms väg

Tidsbegränsat lov för transformatorstation fr.o.m 2020-02-01 t.o.m. 2020-08-01. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-002523)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Örby 5:3, Örby 18

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
(Dnr. 2019-001838)

Näs-Bärsta 2:1, Uppsala Näs

Bygglov för nybyggnad av fyra tvåbostadshus och carport/förråd.
(Dnr. 2019-002243)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 25 oktober 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se