Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kronåsen 2:1, Ulleråkersvägen 10

Tidsbegränsat lov för förskolemoduler, förråd, sophus, container och parkering t.o.m. 2022-12-14, förlängning av lov. Avvikelsen avser markanvändning
(Dnr. 2017-003740).

 

Åtgärd utom detaljplanerat område

Rasbo-Vallby 1:5, Rasbo Vallby 25

Bygglov för ändrad användning från affärslokal till LSS-boende
(Dnr. 2017-003686).

Björklinge-Lund 1:12 och 2:5

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för sex enbostadshus
(Dnr. 2018-003553).

Vigle 4:1, Vigle Villsåker 110

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd
(Dnr. 2018-000093).

Locksta 2:3, Locksta 55

Bygglov för nybyggnad av carport, panncentral och kontorshus
(Dnr. 2017-001604).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 16 mars 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.