Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utanför detaljplanerat område

Björklinge-Lund 2:5

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr. 2019-001981)

Tibble-Sundby 3:1, Skogs-Tibble

Förhandsbesked med lokaliseringsprövningen för ett enbostadshus.
(Dnr. 2019-002044)

Kiplingeberg 7:1

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr. 2019-002095)

Råsta 2:3, Spångarängen 26, Tensta

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport /förråd.
(Dnr. 2019-002171)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 13 september 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se