Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kronåsen 2:1

Bygglov för uppförande av mur. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2019-001944).

Kåbo 1:18, Kåbo 77:1, mellersta Rosendal

Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2022-07-10. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2019-001998).

Fålhagen 7:1, Torkelsgatan 21

Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av förskola. Avvikelsen avser viss byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2018-001334).

Årsta 67:7, Axel Johanssons gata 1

Bygglov för uppförande av två padelbanor med plank. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2019-002061).

Kåbo 1:20, Torgny Segerstedts Allé

Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2020-12-01. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2019-001536).

Kåbo 61:3, Norra Rosendal

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med lokal. Avvikelsen avser överskridande av nockhöjd samt byggnation på mark som inte får bebyggas
(Dnr. 2019-000937).

Kåbo 1:18, Kåbo 54:1, östra Rosendal

Tidsbegränsat lov för anläggande av parkering t.o.m. 2022-01-31. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2019-001930).

Berthåga 11:12, Berthåga byväg 24

Bygglov för nybyggnad av två ekonomibyggnader samt rivningslov för rivning av två ekonomibyggnader, fasadändring. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2019-001776).

Åtgärd utanför detaljplanerat område

Knivsbrunna 1:3, Knivsbrunna 57

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage (Dnr. 2019-001451).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 23 augusti 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se