Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kronåsen 2:1

Bygglov för nybyggnad av garage/förråd. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2019-001585)

Fålhagen 13:4, Väderkvarnsgatan 34 A-B

Bygglov för anläggande av parkeringsplatser. Avvikelsen avser parkeringslösning enligt detaljplanen.
(Dnr. 2019-000857)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Jälla 2:29, Jällaskolan

Tidsbegränsat lov för moduluppställning för gymnasieskola t.o.m. 2029-05-23.
(Dnr. 2019-001511)

Skällerö 2:27, Funbo

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr. 2019-001534)

Hallkved 1:29

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus/verkstad.
(Dnr. 2019-000219)

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 2 augusti 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se