Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kåbo 1:20, Norra Rosendal

Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m 2020-12-01. Avvikelsen avser utformning.
(Dnr. 2018-000311).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Fjuckby 1:24

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus
(Dnr. 2017-003467).

 

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 9 mars 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.