Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Årsta 28:2, Sparrisgatan 7

Bygglov för ändrad användning från utbildningslokal till förskola. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-000659)

Storvreta 3:29, Ärentunavägen 8

Bygglov för fasadändring på skola/förskola. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2019-001555)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 21 juni 2019 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se