Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Almunge-Lövsta 1:48 och Almunge-Lövsta 2:95

Bygglov för uppförande av väderskydd. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2018-001272)

Marma 4:66 och Marma 4:11

Bygglov för uppförande av väderskydd. Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2018-001293)

Löt 1:7

Bygglov för uppförande av väderskydd. Avvikelsen avser markanvändningen.
(Dnr. 2018-001303)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Hallkved 1:70, Funbo

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Ändrad placering.
(Dnr. 2018-002485)

Löt 1:18, Länna

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Ändrad placering.
(Dnr. 2018-002473)

Vänge-Bärby 4:1

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr. 2018-003111)

Almunge-Gränby 12:4, Almunge-Gränby 251

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
(Dnr. 2018-002510)

Hallkved 1:21, Funbo

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Ändrad placering.
( Dnr.2018-002488)

Fjällbo 1:43, Funbo

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Ändrad placering.
(Dnr. 2018-002494)

Agersta 1:1, Bälinge

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
(Dnr. 2018-003111)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 14 december 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se.