Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Dragarbrunn 25:1,Dragarbrunn 1:2, Kungsängen 1:2, Stadshusgatan 2

Bygglov för uppförande av mur och reservkraftverk, ändrad storlek. Avvikelsen avser avstånd till fastighetsgräns (Dnr. 2018-002783).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Isgrena 1:5

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (Dnr. 2018-002561).

 

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 7 december 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se.