Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Nåsten 1:1, Nåsten 7

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, gäststuga
(Dnr. 2018-002267)

Fasma 1:2

Bygglov för uppförande av mast samt nybyggnad av två teknikbodar
(Dnr. 2018-002212)

Funbo-Söderby 1:24, Lorshagen

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för tre enbostadshus
(Dnr. 2018-002331)

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 26 oktober 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se.